Veelgestelde
Vragen

Hoe wordt ervoor gezorgd dat een elektriciteits- en/of gasmeter correct functioneert?

De overheid heeft regels opgesteld waaraan meters moeten voldoen. Om na te gaan of elektriciteits- en/of gasmeters nog correct functioneren, is er landelijk een meterpool ingesteld. De coördinator van deze pool is KIWA. De meterpool houdt in dat jaarlijks steekproefsgewijs meters van een bepaald type, bouw- en/of revisiejaar worden gecontroleerd. Als na de controle blijkt dat de meters niet voldoen aan de minimumeisen, dan worden deze vervangen.

Gerelateerde vragen