Wij bepalen de
profielcategorie gas

Neemt u een gasaansluiting in gebruik? Dan wijzen wij deze toe aan een profielcategorie. We kijken daarvoor naar de grootte van de aansluiting. Daarna kijken we ieder jaar naar de gegevens die wij hebben over deze aansluiting op 1 januari. We volgen hierbij de ‘Allocatievoorwaarden Gas’, volgens artikel 12b van de Gaswet.

Voor grootverbruikaansluitingen gelden
de volgende profielcategorieën:

  • Profielcategorie G2C: voor grootverbruikers met een jaarverbruik ≤170.000 m³(n;35,17) zonder afstandsuitlezing (telemetrie).

  • Profielcategorie GXX: voor grootverbruikers met een jaarafname ≥170.000 en ≤1.000.000 m³ (n;35,17) met afstanduitlezing (telemetrie).

  • Profielcategorie GGV: voor grootverbruikers met een jaarafname ≥1.000.000 m³ (n;35,17) grootverbruikers met een jaarafname stuursignaal en een Elektronisch Volume Herleidingsinstrument (EVHI) met afstanduitlezing (telemetrie).

Waarom delen wij gasaansluitingen
in een profielcategorie in?

Dit doen wij zodat wij de juiste volumes gas kunnen toedelen aan de leveranciers die voor de aangeslotenen gas transporteren over ons gasnet. Ook kunnen wij zo de juiste periodieke netwerktarieven in rekening brengen bij grootverbruikers.

Hoe doen wij dit?

Bij grootverbruikers bepalen wij de profielcategorie op basis van de (geschatte) jaarafname als wij de aansluiting aanleggen. De verbruiker of installateur geeft deze schatting aan ons door. Op basis hiervan delen we de aansluiting in de juiste profielcategorie in: G2C, GXX of GGV. Vervolgens bepaalt een erkend meetverantwoordelijke het ontwerp van de meetinrichting.

De profielcategorie bepaalt het periodieke netwerktarief

  • G2C: u betaalt de netwerktarieven voor grootverbruik
  • GXX of GGV: u betaalt de netwerktarieven voor Telemetriegrootverbruik (telemetrie)


Wij bepalen ieder jaar het verbruik opnieuw

Ieder jaar in juli kijken wij naar het verbruik over de periode van het afgelopen jaar (meetperiode juni tot juni). Op basis hiervan bepalen wij het verbruik per grootverbruikaansluiting.

Moeten wij op basis hiervan de meetinrichting aanpassen? Zodat deze voldoet aan de eisen volgens de Meetvoorwaarden Gas-RNB? Dan laten wij dit weten aan zowel de aangeslotene, de leverancier en de erkend meetverantwoordelijke.

Per 1 augustus stellen wij vervolgens de nieuwe profielcategorie vast. Dit doen we in overleg met de aangeslotene. Deze gaat in op 1 januari van het daaropvolgende jaar.

U kunt veranderen
van profielcategorie

Bent u als grootverbruiker aangesloten op het gasnet van Stedin en wilt u naar een lagere of hogere profielcategorie? Dat kan als uw verbruik voldoet aan de basisregels. Ook moeten alle partijen hiermee akkoord gaan. U kunt dan bij ons een verzoek indienen om de profielcategorie te veranderen.