Veiligheid

Monteur van Stedin aan het werk

Veiligheid

Ons veiligheidsbeleid is gericht op het voorkomen van ongevallen en niet alleen gebaseerd op wetgeving, zoals de Arbowet, Gas- en elektriciteitswet en relevante Nen-normen. Het veiligheidsbeleid is ook geschreven op basis van nieuwe inzichten, kennis van nieuwe risico's en mogelijke risico's in de toekomst.

Veiligheidsbeleid

Ons veiligheidsbeleid komt terug in de hele keten van ontwerp, positionering in de fysieke omgeving, aanleg, onderhoud en reparatie en uiteindelijk ook het buiten gebruik stellen van een bedrijfsmiddel.

Als er toch een gebeurtenis plaatsvindt die impact heeft op de gezondheid van de mens en belasting van het milieu, dan proberen we deze impact zoveel mogelijk te beperken en beheersen en stellen we alle noodzakelijke middelen ter beschikking. Van onze partners, serviceproviders en onderaannemers eisen wij dat zij hetzelfde niveau van kwaliteit en veiligheid nastreven.

Wij vinden het belangrijk dat klanten veilig met gas en elektriciteit omgaan. Op www.energieveilig.nl vindt u daar veel informatie over.